Skip to main content

Privacy Policy

Have a Byte, gevestigd aan de Jan Campertstraat 5, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:

Home 2021


Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen
Tel: +31452080601
privacy@haveabyte.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Have a Byte verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@haveabyte.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Indien u bij ons een dienst afneemt waarbij bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt dan stellen wij een aparte verwerkersovereenkomst met u op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Have a Byte verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Have a Byte analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Indien u klant bent van Have a Byte gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Have a Byte bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens > 1 jaar > Om uw vraag te kunnen beantwoorden, of tot de klantrelatie is beeindigd. Indien gewenst worden de persoonsgegevens verwijderd uit onze administratie.
Personalia > zolang u klant bent > administratieve doeleinden
Adres > zolang u klant bent > administratieve doeleinden
Analytics cookies> 2 jaar > Om onze website te optimaliseren

Delen van persoonsgegevens met derden

Have a Byte verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met sub-verwerkers heeft Have a Byte dezelfde overeenkomst als u met Have a Byte. Indien er een sub-verwerkers wordt ingeschakeld, moet u hiervoor toestemming verlenen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Have a Byte gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Have a Byte gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, gegevensoverdracht

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Have a Byte en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@haveabyte.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Have a Byte wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Have a Byte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Elke medewerker of sub-verwerker is gehouden aan verwerkersovereenkomst zoals wij die met u hebben afgesloten. Voor software en hardware zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Meer informatie over deze beveiligingsmaatrelegen vind u in onze verwerkersovereenkomst indien u klant bent van Have a Byte.
Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@haveabyte.nl

Verwerkersovereenkomst

Indien u klant wordt bij Have a Byte en wij uw (klant)gegevens gaan verwerken stellen wij een verwerkersovereenkomst met u op. Hiermee verzekeren wij u dat de gegevens volgens de wet “Algemene verordening gegevensbescherming” (AVG) worden verwerkt.